نگرش سیستمی

هم اندیشی در باره نگرش سیستمی در آموزش

الگوهای سیستمی برنامه ریزی درسی

الگوهای سیستمی برنامه ریزی درسی

الگوی تایلر ؛ تبا ؛ سیلور ؛ جانسون ؛ بوشامپ ؛ شین ؛ هانکیز ؛ سوتو ؛ الیوا ؛ رونالد وال

الگوی کلاین:

تصمیم گیری در برنامه ریزی در سطح در دو سطح انجام می گیرد:

1- سطح عام : اولویت به کدام یا ترکیبی از منابع(جامعه،محتوا،دانش آموز) داده شود؟

2- سطح خاص: تصمیم گیری درباره عناصربرنامه ریزی درسی و روابط بین آنها(هدفها،محتوا،فعالیتهای یادگیری،فضا،زمان،گروه بندی یادگیرندگان ، راهبردهای تدریس و ارزشیابی)

مجموعه فرایندی که در دو سطح بالا انجام می گیرد را به عنوان طراحی برنامه درسی می نامد

اگوی الکساندر :

اولین قدم در برنامه ریزی درسی: مطالعه مبانی + عامل بیرونی (قوانین،نتایج پژوهشها،گروه های فشار)

در مرحله بعد هدفهای کلی و هدفهای جزیی که باید در چهار حیطه گفته شود، جا داده می شود

مرحله بعد شامل طرح ریزی برنامه است که خود شامل:

1-تعیین الگو (موضوع محور، فرایندهای انسانی ، صلاحیت های خاص و تکنولوژیک، رویکرد اجتماعی ، رویکرد مبتنی بر نیازهای فرد)

2- تعیین فرصت های یادگیری : محتوا + فعالیت یادگیری

3-تعیین روش تدریس

4- تعیین شیوه ارزشیابی از آموخته ها

برونداد مجموعه فعالیت های بالا : برنامه درسی ، که درونداد مرحله بعد است

مرحله اجرا : فرایند یاددهی –یادگیری

مرحله ارزشیابی از برنامه درسی : ارزشیابی از آموخته ها، ارزشیابی از تدریس ،ارزشیابی از محتوا (ارزشیابی پایانی)

در این مدل ارزشیابی به صورت تکوینی و پایانی اجرا می شود که به ارزسیابی پایانی اشاره کردیم

ارزشیابی تکوینی:

1- گل خانه ای؛ 30% فرایندبرنامه ریزی انجام شده در معرض ارزشیابی قرار می گیرد. 8-10 نفر از دانش آموزان، به بیرون از نظام آموزشی توجه ندارد و فقط مربوط به درون نظام آموزشی است.

2- ارزشیابی آزمایشی ؛ 70% برنامه در  در دو کلاس

3- 100% برنامه تهیه شده ريال ارزشیابی در یک یا چند منطقه

ارزشیابی تاییدی هر چند سال یک بار انجام می شود و در برای تصمیم گیری در مورد نگه داشتن یا رد کردن برنامه مورد استفاده قرار می گیرد

الگوی جانسون:

نتایج یادگیری مورد انتظار، تنها عنصر الگوی برنامه ریزی درسی جانسون است

مطالعه منابع ، ملاکهای گزینش محتوا، نظام برنامه ریزی درسی، نظام اموزشی ، نتایج یادگیری مورد انتظار ؛ مراحل الگوی جانسون یاد شده اند

الگوی بوشامپ: مهندسی برنامه درسی (نگاه عملیاتی به برنامه ریزی درسی)

فرایند برنامه ریزی درسی شامل :1- تدوین 2-اجرا 3- ارزشیابی

درونداد: مبانی ، برنامه تدوین شده

فرایند: اجرای برنامه درسی و متعلقات آن

برون داد: نتایج یادگیری

الگوی شین : الگوی چرخه ای و مسلسل وار

1- مطالعه مبانی خارجی (سه مبنا) اصلی ترین درون داد سیستم

2- طراحی برنامه درسی

3- اجرای برنامه درسی

4- ارزشیابی

الگوی هانکینز:

1- با بحث مفهوم پردازی و اعتبار بخشی برنامه شروع می شود.

2- مشخص سازی برنامه درسی

3- تعیین محتوا

4- اجرای برنامه درسی

5- ارزشیابی

6- نگه داری برنامه درسی

با توجه به آشنایی که با الگوهای سیستمی برنامه ریزی درسی پیدا کردید سوال زیر مطرح را مطرح می کنیم؟

اگر قرار باشد از یک الگوی سیستمی برای برنامه ریزی درسی استفاده کنیم چه الگو با چه ویژگی هایی پیشنهاد می کنید؟

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 12:36  توسط جمع دانشجویان ارشد برنامه ریزی درسی  |